چراغ هدایت http://cheragh-hedayat.mihanblog.com 2019-10-20T15:21:24+01:00 text/html 2012-10-21T03:57:05+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz دوری از غفلت !! http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/205 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;خداوند نبوده است.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در </span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">امام باشد.</span></span></span></p> text/html 2012-09-20T13:18:42+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz استخوانهای بدن چه کاریانجام می دهند ؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/204 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">استخوانهابرای قسمتهای نرم بدن اتکیه گاه هستند و بدن را به شکل ثابتی نگاه </span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">می دارند. اگر بدن استخوان نداشت هرزمان به شکلی در می آمد.استخوانها سپر</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">بدن نیز هستند.مثلا اگر دندهنداشتیم مختصر افتادن یا فشاری, به قلب یا ریه یا</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">عضو دیگری از بدن ما صدمه میزد. استخوانها با کمک ماهیچه هاسبب می شوند</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">که ما بتوانیم اعضای مختلف بدن را حرکت بدهیم.استخوانها علاوه بر اینکه تکیه گاه</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">قسمتهای نرم بدنند و آن قسمتها را از آسیبحفظ می کنند,گلبولهای قرمز خون را</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">تولید وکلسیم را ذخیره میکنند که برای سلامت و مخصوصا رشد بدن عضو مهمی</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">&nbsp;است.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از امام صادق(ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: نشستن در مسجد</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برای انتظارنماز عبادت است مادامی که حدثی سر نزند سوال شد: حدث چیست.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">فرمود: غیبت کردن.</span></span></span></p> text/html 2012-08-31T12:29:07+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz دوری از غفلت !!! http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/203 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;خداوند نبوده است.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در </span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">امام باشد.</span></span></span></p> text/html 2012-08-29T11:06:30+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz حسد ؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/202 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">کسانی که حسد را در خود پرورش داده و حسود بار آمده اند, لحظاتشان با ناراحتی</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">و اضطراب می گذرد و وجودشان پر ازکینه و شقاوت است.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">به دو سخن از پیشوایان خود در این باره گوش فرادهیم:</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">رسول خداکه درود و تحیت خدا بر اوو خاندانش باد , فرمودند:</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">از حسادت بپرهیزید, زیراهمان طورکه آتش , هیزم را می سوزاند و نابود می سازد,</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">حسد نیز کارهای نیک شمارا بی اثر و نابود می سازد.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">اما م صادق که تحیت و سلام به او باد, فرمودند:</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">آنچه دین شما را فاسد می کند سه چیز است: 1- حسد , 2- خود پسندی </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">3- به خود بالیدن,(( بکوشید با این سه چیز , دینتان رانابود نسازید))</span></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">حضرت باقر (ع) در مورد نخستین درجه ایمان می فرماید:</span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">هرکس گناهش او را ناراحت کرد و کار نیکش او را شادمان ساخت او مومن است .</span></span></span></span></span></span></p> text/html 2012-08-19T12:33:58+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz به مردم احسان کن !!! http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/201 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">لقمان حکیم به فرزندش می فرماید:</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">فرزندم! به کسانی که سزاوار احسان باشند, احسان کن و در این کار خدا را منظور بدار </span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">و در بخشش شرط اعتدال را رعایت کن , نه بخل دست تو را از انفاق لازم باشد بازدارد</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">و نه تبذیر مال تو را به باد فنا دهد.برای یتیمان پدری مهربان باش و بدان آمرزش گناهان</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">در سایه پیروی حق است.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پسرم! ابتداءرعایت همسایه کن آنگاه به خودت برس, اول رفیق پیدا کن سپس به سفر</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اقدام نما, نیکی را به نیکی مکافات کن و بد کار واگذار که بدتر از آنچه در حق خود کرده</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">&nbsp;تو نمی توانی به او وارد سازی.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">امام باقر (ع): به کودکان خود درس دین بیاموزید پیش از آنکه گمراهان آنان را گمراه کنند.</span></span></span></p> text/html 2012-08-09T03:53:18+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz ساکنین دیار ومشت ؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/200 <p>امام علی (ع)درراه بازگشت از جنگ صفین ,وقتی به قبرستان کوفه رسید, ایستادو</p> <p>این سخنان را ایراد فرمود:</p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);">ای ساکنین دیار وحشت! ای تنهایان! ای وحشت زدگان! ای خاک نشینان گورهای</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);">تنگ و تاریک! و ای جدا شدگان از وطن!شما از پیش ما رفتید و ما به زودی به شما</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);">ملحق می شویم. ماندگان خانه های شما را اشغال کرده و همسرهای شما به عقد</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);">نکاح خود در آوردند و اموال شما را بین خود تقسیم کردند.</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);">سپس اماروکرد به اصحاب خود و فرمود: اگر این اموات اجازه سخن گفتن داشتند,</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);">به شما می گفتند که بهترین و سودمند ترین توشه ها , تقوا و پرهیز کاری است.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">رسول اکرم(ص): نمازی که از قلب بر نخیزدمورد قبول خداوند بزرگ نیست.</span></span></p> text/html 2012-07-30T15:24:44+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz موجودی از جنس عقرب ؟؟؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/199 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پیغمبر اکرم (ص):&nbsp; می فرماید:</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">هنگامیکه قیامت بر پا می شودموجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا مغرب است و</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند, پس جبرئیل نازل</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی ؛ گوید پنج طایفه را ؛؛ترک کننده</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">نماز , منع کننده زکوة ,و خورنده ربا و شرابخوار و کسانی که در مسجد حدیث دنیا</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">می کنند( یعنی تکلم کنندگان به مال حرام مانند غیبت و تهمت به مسلمان و مانند</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">ترویج باطل و ثناء ظالم و مدح کسی که سزاوار ستایش نیست.)</span></span></span>&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پیغمبر اکرم (ص): مبادا آثار نیکان در تونمودار باشد و نیک نباشی که در&nbsp; این صورت</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">با ریا کاران محشور خواهی شد.</span></span></p> text/html 2012-07-29T15:16:18+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz هفت روز مهم برای روزه گرفتن ؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/198 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">حضرت محمد (ص): در سال 7 روز هست که هرکه روزه بگیرد بهشت بر او واجب شود</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اگر چه گناه کبیره کرده باشد, به برکت این روزها گناهانش آمرزیده و روز قیامت خدا از او</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">راضی باشد:</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1- دهم محرم هرکه از روی حزن و اندوه آن روز را روزه بگیرد گناه 60 سال او بخشوده شود.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2- هفدهم ربیع الاول که روز تولدحضرت محمد(ص)هست و آن هم کفاره 60 سال گناه است.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3- بیست و هفتم رجب روز بعثت و آن هم کفاره 60 سال گناه است.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4- بیست و پنجم ذی القعده روز ؛؛ دحو الارض؛؛ که آن کفاره 60 ماه گناه هست .یعنی 5 سال</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">5- سوم ذی الحجه؛؛روزی که توبه حضرت داوودقبول شد؛؛ و آن هم کفاره 10 سال گناه است.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">6- نهم ذی الحجه ؛؛ روز عرفه؛؛ که آن هم کفاره 60 سال گناه است.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">7- هیجدهم ذی الحجه؛؛ روز عید غدیر؛؛ که ثواب روزه یک عمر را دارد.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">رسول اکرم (ص): منافق دو رو با دو زبان به عرصه محشر می آید یکی از پشت سر و دیگری</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">از جلورو آویخته, چنان آتش از آنها می بارد که بدنش را می گدازد و او را چنین معرفی</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">می کنند این است که در دنیا دو زبان و دو رو داشت.</span></span></span></p> text/html 2012-07-25T14:49:24+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz فرزند نوجوانتان را ناز پرورده بار نیاورید؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/197 <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-&nbsp; فرزندانتان را از گزندروزگار حفظ کنید , اما از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب نمایید.</span></p> <p>2- والدین بایستی آگاه باشند حمایت بیش از اندازه می توتند مانع رشد و ترقی</p> <p>فرزندانشان شود.</p> <p>3- بگذارید فرزندتان مستقل تربیت شود.</p> <p>4- او را به انجام کارهایش تشویق نمایید و او را وابسته به بار نیاورید.</p> <p>5- والدین بیاموزند در وقت لزوم به فرزندشان ؛؛ نه ؛؛ بگویند. گاه یک نه گفتن می تواند</p> <p>فرزندتان را نجات دهد.</p> <p>6- والدین آگاه باشند لازم نیست تمام خواسته های نوجوان بر آورده شود, ضروری است</p> <p>با خواسته های نوجوان منطقی بر خورد شود.</p> <p>7-والدین در نظر داشته باشند, از یک طرف نباید کلیه در خواستهای نوجوان فوری اجابت</p> <p>گردد و از طرف دیگر نباید اجازه داد که زیاد فرزند نوجوانشان با ناکامی مواجه گردد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 255);">قال رسول الله(ص): جانب خدا را نگه دار تا همیشه وی را روبرو بینی</span></p> text/html 2012-07-25T14:47:09+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz کردار امام رضا (ع) http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/196 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">ابراهیم بن عباس نقل می کند: هرگز ندیدم حضرت رضا (ع) با سخن خود کسی را </span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">به رنجاند و یا کلام کسی را قطع کند تا او صحیت خود را تمام می کرد. هرگز محتاجی</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">را رد نکرد و به قدری که قدرت داشت به او کمک می نمود. هرگز پاهای خود را در مقابل</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">کسیکه نشسته بود دراز نمی نمود و در مقابل کسیکه نشسته بودتکیه نمی کرد در</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">موقع خندیدن قهقهه نمی زد خنده او تبسم بود شبها کم می خوابید و صبحها زود از</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">خواب بیدار می شدبه کارهای خیر و معروف بطور پنهان بسیار عمل می نمود و اکثر</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">آنها نیز در تاریکی شب انجام می پذیرفت.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">پیامبرب اکرم (ص): خداوند گویئ تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند و لبهایش بنام</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">من حرکت می کند با او هستم.</span></span></span></p> text/html 2012-07-16T11:37:59+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz کبر و نخوت !! http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/195 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">کبر و نخوت ارزش انسانی را پائین می آوردو او را تا مقام پست حیوانیت تنزل می دهد,</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">و کسانی که کبر و نخوتدارند , همواره از یاد خدا غافل می مانند.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">چه زیباست سخنان معصوم (ع) در این باره :</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">امام و پیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">خودپسندی ی آدمی , دلیل کم عقلی او است,؛؛؛ که اگر عقل می داشت</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">همه را از خود پست تر نمی دانست.؛؛؛؛</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">خود خواهی و کبر این است که مردم راپست و نا چیز بدانی , و حق را سبک بشماری.</span></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">حضرت محمد (ص) : خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ می زند, آدمیزادگان</span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">بر خیزیدو آتشهائی را که بر خویشتن افروخته اید به نماز خاموش کنید.</span></span></span></span></span></span></p> text/html 2012-07-13T10:15:56+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz چگونه رفتار خوب داشته باشیم؟؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/194 <font size="2">1-ابتداء در مورد همه چیزبه خوبی فکر کنیم قبل از اینکه راجع به آن صحبت کنیم خصوصا اگر در <br> پیدا کردن لغات ضعیف هستید.<br> 2- همیشه از کلمه متشکرم زیاد استفاده کنید و خوش برخورد باشید.<br> 3- با دیگران با احترام صحبت صحبت کنید و از نکاتمنفی و آزاردهنده دوری کنید.<br> 4- همیشه به بزرگترها احترام بگذارید و به حرف آنها گوش دهید و یاد بگیرید.<br> 5- در را برای کسانی که در نزدیک شما حرکت می کنند باز کنید, چه خانم باشند و چه آقا.<br> 6- در مورد والدینتان به خوبی صحبت کنید و برای آنها احترام قائل باشیدحتی اگرهمیشه<br> این حس را ندارید.<br> 7-قسم نخورید و از بان شرم آور استفاده نکنید.<br> 8- با دیگران به طور مناسب خوش آمد گوئی کنید حتی اگر آنها را از قبل نمی شناسید.<br> 9- نشان دهید که شناختن افراد برایتان اهمیت دارد پس از آنها سوال کنید.<br> 10- به ظاهر خود اهمیت دهید.<br> 11-حال دیگران را نگیریدکسی را تحقیر نکنید و غیبت نکنید.<br> 12- هیچ وقت صحبت دیگران را قطع نکنید مگر اینکه بی ادبی یا دروغ باشد.<br> 13- همیشه در پی اشکار سازی امور باشید.<br> 14- در هنگام صحبت کردن از اره استفاده نکنید, بله بگوئید.</font> text/html 2012-07-13T10:13:32+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz صبراز دیدگاه معصومین (ع)! http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/193 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">امام باقر (ع) : بهشت در میان ناگواری ها و شکیبائی است پس هرکه در دنیا بر </span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">بر نا گواری ها صبر کند به بهشت می رود.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">امیر المومنین علی (ع): صبر بر دو گونه است : صبردر مصیبت که نیکو و زیباست و نیکوتر</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از آن صبر و خود داری از چیزی است که خدای عز و جل آن را بر تو حرام کرده است.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">رسول اکرم (ص): صبر بر سه قسم است : صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">صبر از گناه.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">امام باقر (ع): صبر بر دو گونه است : صبر بر بلا که خوب و نیکوست ولی بهترین صبر </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پرهیز از محرمات است.</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; #####################################</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">پیامبر اکرم (ص): خداوند گوید تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند&nbsp; و لبهایش به نام من</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">حرکت می کند با او هستم.</span></span></span></span></p> text/html 2012-06-29T12:33:40+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz خشم !!! http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/192 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">هان ! چه زیبا و با شکوه است که انسان خشم خود رافرو برد, تا مبادا به واسطه ی </span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آن , لطمه ای بر دیگران وارد سازد.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">امامان معصوم که بر همه آنان درود باد در این باره ما چنین سفارش می فرمایند:</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">امام وپیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از خشم بپرهیز , که آغازش دیوانگی , و پایانش پشیمانی است.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">{{ آن گاه پشیمانی سودی نخواهد داشت}}.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">کلید هر شر و بدی , خشم و غضب است.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">علی (ع): هیچ بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دست از دروغ بکشد خواه</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">شوخی باشد خواه جدی .</span></span></span></span></span></p> text/html 2012-06-29T12:32:28+01:00 cheragh-hedayat.mihanblog.com reza nz شرک کوچک ؟؟ http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/191 <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پیامبر اکرم (ص) فرمودند:&nbsp; بیشتر چیزی که بر شما می ترسم شرک کوچکتر است.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پرسیده شد: ای پیغمبر گرامی شرک کوچکتر چیست؟</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فرمود : ریاء&nbsp; , روزقیامت وقتی که خدایتعالی جزای بندگانش را داد به اهل ریاء</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">می فرماید: به آن کسانی که برایشان عمل می کردید مراجعه کنید وپاداش خود</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">را از ایشان به گیرید.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">حضرت محمد(ص): هر طفلی که در طلب علم و عبادت بزرگ شود , خداوند ثواب</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">هفتاد و دو صدیق به او عطا کند.</span></span></p>