چراغ هدایت tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com 2019-10-19T18:45:09+01:00 mihanblog.com دوری از غفلت !! 2012-10-21T07:27:05+01:00 2012-10-21T07:27:05+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/205 reza nz حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند: اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که  سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید. به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:

اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید

و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند

شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که

 سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.

به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند

نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف

 خداوند نبوده است.

 

حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در

امام باشد.

]]>
استخوانهای بدن چه کاریانجام می دهند ؟ 2012-09-20T17:48:42+01:00 2012-09-20T17:48:42+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/204 reza nz استخوانهابرای قسمتهای نرم بدن اتکیه گاه هستند و بدن را به شکل ثابتی نگاه می دارند. اگر بدن استخوان نداشت هرزمان به شکلی در می آمد.استخوانها سپر بدن نیز هستند.مثلا اگر دندهنداشتیم مختصر افتادن یا فشاری, به قلب یا ریه یا عضو دیگری از بدن ما صدمه میزد. استخوانها با کمک ماهیچه هاسبب می شوند که ما بتوانیم اعضای مختلف بدن را حرکت بدهیم.استخوانها علاوه بر اینکه تکیه گاه قسمتهای نرم بدنند و آن قسمتها را از آسیبحفظ می کنند,گلبولهای قرمز خون را تولید وکلسیم را ذخیره میکنند که برای سلامت و مخصوصا رش استخوانهابرای قسمتهای نرم بدن اتکیه گاه هستند و بدن را به شکل ثابتی نگاه

می دارند. اگر بدن استخوان نداشت هرزمان به شکلی در می آمد.استخوانها سپر

بدن نیز هستند.مثلا اگر دندهنداشتیم مختصر افتادن یا فشاری, به قلب یا ریه یا

عضو دیگری از بدن ما صدمه میزد. استخوانها با کمک ماهیچه هاسبب می شوند

که ما بتوانیم اعضای مختلف بدن را حرکت بدهیم.استخوانها علاوه بر اینکه تکیه گاه

قسمتهای نرم بدنند و آن قسمتها را از آسیبحفظ می کنند,گلبولهای قرمز خون را

تولید وکلسیم را ذخیره میکنند که برای سلامت و مخصوصا رشد بدن عضو مهمی

 است.

 

از امام صادق(ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: نشستن در مسجد

برای انتظارنماز عبادت است مادامی که حدثی سر نزند سوال شد: حدث چیست.

فرمود: غیبت کردن.

]]>
دوری از غفلت !!! 2012-08-31T16:59:07+01:00 2012-08-31T16:59:07+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/203 reza nz حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند: اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که  سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید. به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبل حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:

اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید

و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند

شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که

 سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.

به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند

نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف

 خداوند نبوده است.

 

حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در

امام باشد.

]]>
حسد ؟ 2012-08-29T15:36:30+01:00 2012-08-29T15:36:30+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/202 reza nz کسانی که حسد را در خود پرورش داده و حسود بار آمده اند, لحظاتشان با ناراحتی و اضطراب می گذرد و وجودشان پر ازکینه و شقاوت است. به دو سخن از پیشوایان خود در این باره گوش فرادهیم: رسول خداکه درود و تحیت خدا بر اوو خاندانش باد , فرمودند: از حسادت بپرهیزید, زیراهمان طورکه آتش , هیزم را می سوزاند و نابود می سازد, حسد نیز کارهای نیک شمارا بی اثر و نابود می سازد. اما م صادق که تحیت و سلام به او باد, فرمودند: آنچه دین شما را فاسد می کند سه چیز است: 1- حسد , 2- خود پسندی 3- به خود بالیدن,(( بکوشید کسانی که حسد را در خود پرورش داده و حسود بار آمده اند, لحظاتشان با ناراحتی

و اضطراب می گذرد و وجودشان پر ازکینه و شقاوت است.

به دو سخن از پیشوایان خود در این باره گوش فرادهیم:

رسول خداکه درود و تحیت خدا بر اوو خاندانش باد , فرمودند:

از حسادت بپرهیزید, زیراهمان طورکه آتش , هیزم را می سوزاند و نابود می سازد,

حسد نیز کارهای نیک شمارا بی اثر و نابود می سازد.

اما م صادق که تحیت و سلام به او باد, فرمودند:

آنچه دین شما را فاسد می کند سه چیز است: 1- حسد , 2- خود پسندی

3- به خود بالیدن,(( بکوشید با این سه چیز , دینتان رانابود نسازید))

 

حضرت باقر (ع) در مورد نخستین درجه ایمان می فرماید:

هرکس گناهش او را ناراحت کرد و کار نیکش او را شادمان ساخت او مومن است .

]]>
به مردم احسان کن !!! 2012-08-19T17:03:58+01:00 2012-08-19T17:03:58+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/201 reza nz لقمان حکیم به فرزندش می فرماید: فرزندم! به کسانی که سزاوار احسان باشند, احسان کن و در این کار خدا را منظور بدار و در بخشش شرط اعتدال را رعایت کن , نه بخل دست تو را از انفاق لازم باشد بازدارد و نه تبذیر مال تو را به باد فنا دهد.برای یتیمان پدری مهربان باش و بدان آمرزش گناهان در سایه پیروی حق است. پسرم! ابتداءرعایت همسایه کن آنگاه به خودت برس, اول رفیق پیدا کن سپس به سفر اقدام نما, نیکی را به نیکی مکافات کن و بد کار واگذار که بدتر از آنچه در حق خود کرده  تو نمی توانی به او وارد سازی. لقمان حکیم به فرزندش می فرماید:

فرزندم! به کسانی که سزاوار احسان باشند, احسان کن و در این کار خدا را منظور بدار

و در بخشش شرط اعتدال را رعایت کن , نه بخل دست تو را از انفاق لازم باشد بازدارد

و نه تبذیر مال تو را به باد فنا دهد.برای یتیمان پدری مهربان باش و بدان آمرزش گناهان

در سایه پیروی حق است.

پسرم! ابتداءرعایت همسایه کن آنگاه به خودت برس, اول رفیق پیدا کن سپس به سفر

اقدام نما, نیکی را به نیکی مکافات کن و بد کار واگذار که بدتر از آنچه در حق خود کرده

 تو نمی توانی به او وارد سازی.

 

امام باقر (ع): به کودکان خود درس دین بیاموزید پیش از آنکه گمراهان آنان را گمراه کنند.

]]>
ساکنین دیار ومشت ؟ 2012-08-09T08:23:18+01:00 2012-08-09T08:23:18+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/200 reza nz امام علی (ع)درراه بازگشت از جنگ صفین ,وقتی به قبرستان کوفه رسید, ایستادو این سخنان را ایراد فرمود: ای ساکنین دیار وحشت! ای تنهایان! ای وحشت زدگان! ای خاک نشینان گورهای تنگ و تاریک! و ای جدا شدگان از وطن!شما از پیش ما رفتید و ما به زودی به شما ملحق می شویم. ماندگان خانه های شما را اشغال کرده و همسرهای شما به عقد نکاح خود در آوردند و اموال شما را بین خود تقسیم کردند. سپس اماروکرد به اصحاب خود و فرمود: اگر این اموات اجازه سخن گفتن داشتند, به شما می گفتند که بهترین و سودمند ترین توشه ها , تقو امام علی (ع)درراه بازگشت از جنگ صفین ,وقتی به قبرستان کوفه رسید, ایستادو

این سخنان را ایراد فرمود:

ای ساکنین دیار وحشت! ای تنهایان! ای وحشت زدگان! ای خاک نشینان گورهای

تنگ و تاریک! و ای جدا شدگان از وطن!شما از پیش ما رفتید و ما به زودی به شما

ملحق می شویم. ماندگان خانه های شما را اشغال کرده و همسرهای شما به عقد

نکاح خود در آوردند و اموال شما را بین خود تقسیم کردند.

سپس اماروکرد به اصحاب خود و فرمود: اگر این اموات اجازه سخن گفتن داشتند,

به شما می گفتند که بهترین و سودمند ترین توشه ها , تقوا و پرهیز کاری است.

 

رسول اکرم(ص): نمازی که از قلب بر نخیزدمورد قبول خداوند بزرگ نیست.

]]>
موجودی از جنس عقرب ؟؟؟ 2012-07-30T19:54:44+01:00 2012-07-30T19:54:44+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/199 reza nz پیغمبر اکرم (ص):  می فرماید: هنگامیکه قیامت بر پا می شودموجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا مغرب است و می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند, پس جبرئیل نازل می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی ؛ گوید پنج طایفه را ؛؛ترک کننده نماز , منع کننده زکوة ,و خورنده ربا و شرابخوار و کسانی که در مسجد حدیث دنیا می کنند( یعنی تکلم کنندگان به مال حرام مانند غیبت و تهمت به مسلمان و مانند ترویج باطل و ثناء ظالم و مدح کسی که پیغمبر اکرم (ص):  می فرماید:

هنگامیکه قیامت بر پا می شودموجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید

که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا مغرب است و

می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند, پس جبرئیل نازل

می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی ؛ گوید پنج طایفه را ؛؛ترک کننده

نماز , منع کننده زکوة ,و خورنده ربا و شرابخوار و کسانی که در مسجد حدیث دنیا

می کنند( یعنی تکلم کنندگان به مال حرام مانند غیبت و تهمت به مسلمان و مانند

ترویج باطل و ثناء ظالم و مدح کسی که سزاوار ستایش نیست.) 

 

پیغمبر اکرم (ص): مبادا آثار نیکان در تونمودار باشد و نیک نباشی که در  این صورت

با ریا کاران محشور خواهی شد.

]]>
هفت روز مهم برای روزه گرفتن ؟ 2012-07-29T19:46:18+01:00 2012-07-29T19:46:18+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/198 reza nz حضرت محمد (ص): در سال 7 روز هست که هرکه روزه بگیرد بهشت بر او واجب شود اگر چه گناه کبیره کرده باشد, به برکت این روزها گناهانش آمرزیده و روز قیامت خدا از او راضی باشد: 1- دهم محرم هرکه از روی حزن و اندوه آن روز را روزه بگیرد گناه 60 سال او بخشوده شود. 2- هفدهم ربیع الاول که روز تولدحضرت محمد(ص)هست و آن هم کفاره 60 سال گناه است. 3- بیست و هفتم رجب روز بعثت و آن هم کفاره 60 سال گناه است. 4- بیست و پنجم ذی القعده روز ؛؛ دحو الارض؛؛ که آن کفاره 60 ماه گناه هست .یعنی 5 سال 5- سوم ذی الحجه؛؛رو حضرت محمد (ص): در سال 7 روز هست که هرکه روزه بگیرد بهشت بر او واجب شود

اگر چه گناه کبیره کرده باشد, به برکت این روزها گناهانش آمرزیده و روز قیامت خدا از او

راضی باشد:

1- دهم محرم هرکه از روی حزن و اندوه آن روز را روزه بگیرد گناه 60 سال او بخشوده شود.

2- هفدهم ربیع الاول که روز تولدحضرت محمد(ص)هست و آن هم کفاره 60 سال گناه است.

3- بیست و هفتم رجب روز بعثت و آن هم کفاره 60 سال گناه است.

4- بیست و پنجم ذی القعده روز ؛؛ دحو الارض؛؛ که آن کفاره 60 ماه گناه هست .یعنی 5 سال

5- سوم ذی الحجه؛؛روزی که توبه حضرت داوودقبول شد؛؛ و آن هم کفاره 10 سال گناه است.

6- نهم ذی الحجه ؛؛ روز عرفه؛؛ که آن هم کفاره 60 سال گناه است.

7- هیجدهم ذی الحجه؛؛ روز عید غدیر؛؛ که ثواب روزه یک عمر را دارد.

 

رسول اکرم (ص): منافق دو رو با دو زبان به عرصه محشر می آید یکی از پشت سر و دیگری

از جلورو آویخته, چنان آتش از آنها می بارد که بدنش را می گدازد و او را چنین معرفی

می کنند این است که در دنیا دو زبان و دو رو داشت.

]]>
فرزند نوجوانتان را ناز پرورده بار نیاورید؟ 2012-07-25T19:19:24+01:00 2012-07-25T19:19:24+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/197 reza nz 1-  فرزندانتان را از گزندروزگار حفظ کنید , اما از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب نمایید. 2- والدین بایستی آگاه باشند حمایت بیش از اندازه می توتند مانع رشد و ترقی فرزندانشان شود. 3- بگذارید فرزندتان مستقل تربیت شود. 4- او را به انجام کارهایش تشویق نمایید و او را وابسته به بار نیاورید. 5- والدین بیاموزند در وقت لزوم به فرزندشان ؛؛ نه ؛؛ بگویند. گاه یک نه گفتن می تواند فرزندتان را نجات دهد. 6- والدین آگاه باشند لازم نیست تمام خواسته های نوجوان بر آورده شود, ضروری است با خواسته های نوجوا 1-  فرزندانتان را از گزندروزگار حفظ کنید , اما از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب نمایید.

2- والدین بایستی آگاه باشند حمایت بیش از اندازه می توتند مانع رشد و ترقی

فرزندانشان شود.

3- بگذارید فرزندتان مستقل تربیت شود.

4- او را به انجام کارهایش تشویق نمایید و او را وابسته به بار نیاورید.

5- والدین بیاموزند در وقت لزوم به فرزندشان ؛؛ نه ؛؛ بگویند. گاه یک نه گفتن می تواند

فرزندتان را نجات دهد.

6- والدین آگاه باشند لازم نیست تمام خواسته های نوجوان بر آورده شود, ضروری است

با خواسته های نوجوان منطقی بر خورد شود.

7-والدین در نظر داشته باشند, از یک طرف نباید کلیه در خواستهای نوجوان فوری اجابت

گردد و از طرف دیگر نباید اجازه داد که زیاد فرزند نوجوانشان با ناکامی مواجه گردد.

 

قال رسول الله(ص): جانب خدا را نگه دار تا همیشه وی را روبرو بینی

]]>
کردار امام رضا (ع) 2012-07-25T19:17:09+01:00 2012-07-25T19:17:09+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/196 reza nz ابراهیم بن عباس نقل می کند: هرگز ندیدم حضرت رضا (ع) با سخن خود کسی را به رنجاند و یا کلام کسی را قطع کند تا او صحیت خود را تمام می کرد. هرگز محتاجی را رد نکرد و به قدری که قدرت داشت به او کمک می نمود. هرگز پاهای خود را در مقابل کسیکه نشسته بود دراز نمی نمود و در مقابل کسیکه نشسته بودتکیه نمی کرد در موقع خندیدن قهقهه نمی زد خنده او تبسم بود شبها کم می خوابید و صبحها زود از خواب بیدار می شدبه کارهای خیر و معروف بطور پنهان بسیار عمل می نمود و اکثر آنها نیز در تاریکی شب انجام می پذیرفت. &n ابراهیم بن عباس نقل می کند: هرگز ندیدم حضرت رضا (ع) با سخن خود کسی را

به رنجاند و یا کلام کسی را قطع کند تا او صحیت خود را تمام می کرد. هرگز محتاجی

را رد نکرد و به قدری که قدرت داشت به او کمک می نمود. هرگز پاهای خود را در مقابل

کسیکه نشسته بود دراز نمی نمود و در مقابل کسیکه نشسته بودتکیه نمی کرد در

موقع خندیدن قهقهه نمی زد خنده او تبسم بود شبها کم می خوابید و صبحها زود از

خواب بیدار می شدبه کارهای خیر و معروف بطور پنهان بسیار عمل می نمود و اکثر

آنها نیز در تاریکی شب انجام می پذیرفت.

 

پیامبرب اکرم (ص): خداوند گویئ تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند و لبهایش بنام

من حرکت می کند با او هستم.

]]>
کبر و نخوت !! 2012-07-16T16:07:59+01:00 2012-07-16T16:07:59+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/195 reza nz کبر و نخوت ارزش انسانی را پائین می آوردو او را تا مقام پست حیوانیت تنزل می دهد, و کسانی که کبر و نخوتدارند , همواره از یاد خدا غافل می مانند. چه زیباست سخنان معصوم (ع) در این باره : امام و پیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند: خودپسندی ی آدمی , دلیل کم عقلی او است,؛؛؛ که اگر عقل می داشت همه را از خود پست تر نمی دانست.؛؛؛؛ امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند: خود خواهی و کبر این است که مردم راپست و نا چیز بدانی , و حق را سبک بشماری.   حضرت محمد (ص) : خداوند کبر و نخوت ارزش انسانی را پائین می آوردو او را تا مقام پست حیوانیت تنزل می دهد,

و کسانی که کبر و نخوتدارند , همواره از یاد خدا غافل می مانند.

چه زیباست سخنان معصوم (ع) در این باره :

امام و پیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

خودپسندی ی آدمی , دلیل کم عقلی او است,؛؛؛ که اگر عقل می داشت

همه را از خود پست تر نمی دانست.؛؛؛؛

امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

خود خواهی و کبر این است که مردم راپست و نا چیز بدانی , و حق را سبک بشماری.

 

حضرت محمد (ص) : خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ می زند, آدمیزادگان

بر خیزیدو آتشهائی را که بر خویشتن افروخته اید به نماز خاموش کنید.

]]>
چگونه رفتار خوب داشته باشیم؟؟ 2012-07-13T14:45:56+01:00 2012-07-13T14:45:56+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/194 reza nz 1-ابتداء در مورد همه چیزبه خوبی فکر کنیم قبل از اینکه راجع به آن صحبت کنیم خصوصا اگر در پیدا کردن لغات ضعیف هستید. 2- همیشه از کلمه متشکرم زیاد استفاده کنید و خوش برخورد باشید. 3- با دیگران با احترام صحبت صحبت کنید و از نکاتمنفی و آزاردهنده دوری کنید. 4- همیشه به بزرگترها احترام بگذارید و به حرف آنها گوش دهید و یاد بگیرید. 5- در را برای کسانی که در نزدیک شما حرکت می کنند باز کنید, چه خانم باشند و چه آقا. 6- در مورد والدینتان به خوبی صحبت کنید و برای آنها احترام قائل باشیدحتی اگرهمیشه این 1-ابتداء در مورد همه چیزبه خوبی فکر کنیم قبل از اینکه راجع به آن صحبت کنیم خصوصا اگر در
پیدا کردن لغات ضعیف هستید.
2- همیشه از کلمه متشکرم زیاد استفاده کنید و خوش برخورد باشید.
3- با دیگران با احترام صحبت صحبت کنید و از نکاتمنفی و آزاردهنده دوری کنید.
4- همیشه به بزرگترها احترام بگذارید و به حرف آنها گوش دهید و یاد بگیرید.
5- در را برای کسانی که در نزدیک شما حرکت می کنند باز کنید, چه خانم باشند و چه آقا.
6- در مورد والدینتان به خوبی صحبت کنید و برای آنها احترام قائل باشیدحتی اگرهمیشه
این حس را ندارید.
7-قسم نخورید و از بان شرم آور استفاده نکنید.
8- با دیگران به طور مناسب خوش آمد گوئی کنید حتی اگر آنها را از قبل نمی شناسید.
9- نشان دهید که شناختن افراد برایتان اهمیت دارد پس از آنها سوال کنید.
10- به ظاهر خود اهمیت دهید.
11-حال دیگران را نگیریدکسی را تحقیر نکنید و غیبت نکنید.
12- هیچ وقت صحبت دیگران را قطع نکنید مگر اینکه بی ادبی یا دروغ باشد.
13- همیشه در پی اشکار سازی امور باشید.
14- در هنگام صحبت کردن از اره استفاده نکنید, بله بگوئید. ]]>
صبراز دیدگاه معصومین (ع)! 2012-07-13T14:43:32+01:00 2012-07-13T14:43:32+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/193 reza nz امام باقر (ع) : بهشت در میان ناگواری ها و شکیبائی است پس هرکه در دنیا بر بر نا گواری ها صبر کند به بهشت می رود. امیر المومنین علی (ع): صبر بر دو گونه است : صبردر مصیبت که نیکو و زیباست و نیکوتر از آن صبر و خود داری از چیزی است که خدای عز و جل آن را بر تو حرام کرده است. رسول اکرم (ص): صبر بر سه قسم است : صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از گناه. امام باقر (ع): صبر بر دو گونه است : صبر بر بلا که خوب و نیکوست ولی بهترین صبر پرهیز از محرمات است.        & امام باقر (ع) : بهشت در میان ناگواری ها و شکیبائی است پس هرکه در دنیا بر

بر نا گواری ها صبر کند به بهشت می رود.

امیر المومنین علی (ع): صبر بر دو گونه است : صبردر مصیبت که نیکو و زیباست و نیکوتر

از آن صبر و خود داری از چیزی است که خدای عز و جل آن را بر تو حرام کرده است.

رسول اکرم (ص): صبر بر سه قسم است : صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و

صبر از گناه.

امام باقر (ع): صبر بر دو گونه است : صبر بر بلا که خوب و نیکوست ولی بهترین صبر

پرهیز از محرمات است.

                     #####################################

پیامبر اکرم (ص): خداوند گوید تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند  و لبهایش به نام من

حرکت می کند با او هستم.

]]>
خشم !!! 2012-06-29T17:03:40+01:00 2012-06-29T17:03:40+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/192 reza nz هان ! چه زیبا و با شکوه است که انسان خشم خود رافرو برد, تا مبادا به واسطه ی آن , لطمه ای بر دیگران وارد سازد. امامان معصوم که بر همه آنان درود باد در این باره ما چنین سفارش می فرمایند: امام وپیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند: از خشم بپرهیز , که آغازش دیوانگی , و پایانش پشیمانی است. {{ آن گاه پشیمانی سودی نخواهد داشت}}. امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند: کلید هر شر و بدی , خشم و غضب است.   علی (ع): هیچ بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دست از دروغ هان ! چه زیبا و با شکوه است که انسان خشم خود رافرو برد, تا مبادا به واسطه ی

آن , لطمه ای بر دیگران وارد سازد.

امامان معصوم که بر همه آنان درود باد در این باره ما چنین سفارش می فرمایند:

امام وپیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

از خشم بپرهیز , که آغازش دیوانگی , و پایانش پشیمانی است.

{{ آن گاه پشیمانی سودی نخواهد داشت}}.

امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

کلید هر شر و بدی , خشم و غضب است.

 

علی (ع): هیچ بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دست از دروغ بکشد خواه

شوخی باشد خواه جدی .

]]>
شرک کوچک ؟؟ 2012-06-29T17:02:28+01:00 2012-06-29T17:02:28+01:00 tag:http://cheragh-hedayat.mihanblog.com/post/191 reza nz پیامبر اکرم (ص) فرمودند:  بیشتر چیزی که بر شما می ترسم شرک کوچکتر است. پرسیده شد: ای پیغمبر گرامی شرک کوچکتر چیست؟ فرمود : ریاء  , روزقیامت وقتی که خدایتعالی جزای بندگانش را داد به اهل ریاء می فرماید: به آن کسانی که برایشان عمل می کردید مراجعه کنید وپاداش خود را از ایشان به گیرید.   حضرت محمد(ص): هر طفلی که در طلب علم و عبادت بزرگ شود , خداوند ثواب هفتاد و دو صدیق به او عطا کند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند:  بیشتر چیزی که بر شما می ترسم شرک کوچکتر است.

پرسیده شد: ای پیغمبر گرامی شرک کوچکتر چیست؟

فرمود : ریاء  , روزقیامت وقتی که خدایتعالی جزای بندگانش را داد به اهل ریاء

می فرماید: به آن کسانی که برایشان عمل می کردید مراجعه کنید وپاداش خود

را از ایشان به گیرید.

 

حضرت محمد(ص): هر طفلی که در طلب علم و عبادت بزرگ شود , خداوند ثواب

هفتاد و دو صدیق به او عطا کند.

]]>